Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van AQ4u.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen AQ4u, verder aan te duiden AQ4u, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met AQ4u overeengekomen worden.
1.2 Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met AQ4u een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie AQ4u een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Onder "consument" wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4 Indien AQ4u niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat AQ4u het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.6 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, bindt AQ4u niet, tenzij deze schriftelijk door AQ4u zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat AQ4u een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van AQ4u niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle door AQ4u gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens.
2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door AQ4u met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.
2.3 Door AQ4u verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4 AQ4u behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat AQ4u een opdracht schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd, of nadat AQ4u met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf (5) dagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de gemaakte afspraak tevens als opdrachtbevestiging, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden AQ4u slechts voor zover zij door AQ4u schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 AQ4u is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Zichttermijn
4.1 Voor de afnemer, uitsluitend in de hoedanigheid van consument, zal de aanbieding tevens een zichttermijn van veertien (14) dagen inhouden, ingaande de dag van ontvangst door of namens de consument.
4.2 Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zullen zijn.
4.3 Beroep op de zichttermijn is nadrukkelijk uitgesloten voor verbruiksartikelen als genoemd in artikel 16.1, producten waarvan de verpakking geopend is en goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd/speciaal voor de consument besteld zijn, danwel een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
4.4 Eventueel verschuldigde bedragen voor de geretourneerde goederen zullen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de goederen worden betaald.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Per opdracht kan een opslag aan verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht, doch alleen dan wanneer dit bekend kan worden geacht bij afnemer en uitdrukkelijk vermeld staat op de overeenkomst bedoelt onder 3.1
5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren is AQ4u gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat AQ4u gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs of tariefswijziging zou ingaan.
5.4 Ingeval van tijdelijke promotieacties geldt dat AQ4u alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien AQ4u in staat is om daadwerkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad nog strekt. Zo het artikel binnen de actietermijn uitverkocht is dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden kan geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt.

Artikel 6. Reclames transportproblemen
6.1 Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeld.
6.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij AQ4u. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van vijf (5) dagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leveringsnummer waaronder de zending is verstuurd.
6.3 Indien en voor zover de reclame door AQ4u gegrond wordt bevonden zal AQ4u, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
6.4 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van AQ4u.

Artikel 7. Reclames foutieve leveringen
7.1 Reclames inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die door AQ4u kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen of teveel goederen.
7.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste (hoeveelheid) goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan AQ4u te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van vijf (5) dagen. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leveringsnummer waaronder de zending is verstuurd.
7.3 Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
7.4 Indien de afnemer de artikelverpakking van verkeerd of teveel geleverde goederen heeft geopend wordt de afnemer geacht deze goederen alsnog te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
7.5 Indien en voor zover de reclame door AQ4u gegrond wordt bevonden zal AQ4u, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
7.6 Retournering van het verkeerd of teveel geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van AQ4u.
7.7 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van AQ4u.

Artikel 8. Betaling
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door AQ4u aangewezen bank- of girorekening binnen zeven (7) dagen na besteldatum. De op de bank/giroafschriften van AQ4u vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
8.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande schulden.
8.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft AQ4u, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te harre keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag twaalf (12) % rente op jaarbasis in rekening te brengen. Deze rente zal worden berekend vanaf de dag van de bestelling tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer.
8.5 Indien de afnemer door niet binnen de overeengekomen betaaltermijn te betalen een aanmaning noodzakelijk maakt worden daarvoor administratiekosten in rekening gebracht van € 10,- ingeval van een aanmaning en € 20,- ingeval van een uiteindelijke ingebrekestelling, alsmede wordt de onder lid 5 bedongen rente in rekening gebracht.
8.6 Indien AQ4u daartoe aanleiding ziet, kan AQ4u nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van AQ4u tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
9.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van AQ4u, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens AQ4u heeft voldaan.
9.3 Ingeval AQ4u de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van AQ4u op schadevergoeding onverlet.

Artikel 10. Levertijd
10.1 Alle door AQ4u genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan AQ4u bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, over verminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient AQ4u schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
10.2 Overschrijding van de door AQ4u opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
10.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van AQ4u.

Artikel 11. Levering
11.1 Tenzij anders overeengekomen, vindt uitsluitend levering particulier plaats af magazijn AQ4u. Vanaf het moment van aflevering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
11.2 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag AQ4u de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is AQ4u gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
11.3 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 12. Transport
12.1 AQ4u bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. AQ4u is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voorzover AQ4u zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Indien AQ4u door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is AQ4u gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van AQ4u op betaling door de afnemer voor reeds door AQ4u verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal AQ4u alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor AQ4u tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en storingen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor AQ4u haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 14. Garantie
14.1 Behoudens hetgeen in lid 5 is bepaald, garandeert AQ4u de door haar geleverde goederen tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat AQ4u naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van AQ4u. Verbruiksartikelen worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van AQ4u. Gebreken dienen schriftelijk bij AQ4u te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
14.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan AQ4u zijn gewijzigd of worden onderhouden.
14.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door AQ4u vervaardigde goederen de garantie voor een periode van zes (6) maanden vanaf het tijdstip van levering.
14.4 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door AQ4u, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is AQ4u niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
14.5 Indien de goederen door AQ4u van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier.
14.6 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door AQ4u in rekening worden gebracht.
14.7 Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door AQ4u nader op te geven adres.
14.8 Indien de afnemer in het kader van de garantie recht heeft op garantie, doch de reparatie weigert komt dit voor rekening en risico van de afnemer en belet dit de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van AQ4u te voldoen. Indien de betrokken goederen zich onder AQ4u, of onder verantwoordelijkheid van AQ4u bij derden, bevinden worden de goederen voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. De afnemer is gehouden om alle door AQ4u noodzakelijk te maken opslag- en bewaarkosten aan AQ4u te voldoen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 AQ4u is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van AQ4u. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 AQ4u is niet aansprakelijk voor de door haar en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan AQ4u toerekenbare opzet of grove schuld.
15.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door AQ4u geleverde goederen, is AQ4u niet aansprakelijk.
15.4 De afnemer vrijwaart AQ4u voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door AQ4u geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van AQ4u en/of door haar ingeschakelde derden.
15.5 De aansprakelijkheid van AQ4u uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het orderbedrag van de overeenkomst.

Artikel 16. Ontbinding/Beëindiging
16.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt; b. AQ4u goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen zeven (7) dagen na beslaglegging wordt opgeheven; d. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
16.2 AQ4u is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of b. enig door de afnemer aan AQ4u verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of c. het op grond van artikel 10 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
16.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door een ieder in acht wordt genomen.

Artikel 18. Algemeen
18.1 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
19.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, locatie naar keuze van AQ4u te bepalen, tenzij anders is overeengekomen.
19.3 AQ4u is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

N.B. Onder schriftelijk wordt hier voornamelijk bedoelt: per email.